mercoledì 30 gennaio 2013

کار از گریه گذشته است به آن میخندم !

اهداء یک میلیارد دلار (تقریبا" سه هزار رو هشتصد میلیارد تومان)  به رژیم سوریه در جائیکه مردم در فقر بسر میبرند و عده ای برای تأمین مخارجشان بایست کلیه خود را بفروشند بایدم بگوئیم کار از گریه گذشته است

 

Nessun commento:

Posta un commento