giovedì 11 aprile 2013

از دل نرود هر آنکه از دیده برفت

مخصوصا" که مربوط به این دو عزیز محبوس باشد ، استقامت و پایداری را از آنها یاد بگیریم

 

Nessun commento:

Posta un commento