sabato 23 novembre 2013

! خداوندا میر حسین و همسرش و مهدی کروبی رو آزاد کن ثواب داره


! خداوندا میر حسین و همسرش و مهدی کروبی رو آزاد کن ثواب داره 
حاکمان خود را جای خدا گذاشته و می خواهند ثابت کنند که «نظر خودشان» درست بوده و فصل الخطاب، و هر کسی که مقابل آن نظر برخاسته و ایستاده است، «باغی» است و تا از «بغی» خود بر نگردد و «توبه» نکند، شایسته مقام «عفو» نمی شود. تمام این آوازهایی که به انحای مختلف در روزهای اخیر از حلقوم ها و تریبون های مختلف بیرون آمده است، تجلی ای از آن «طلب عفو» است. شنیدن این «یک کلمه» راه فرجی برای تشفی قلوب بیماری است که تنها با شکستن مقاومت در برابرشان خشنود میشوند. اما اشتباه کرده اند، چون راه فرجی برای شان نیست: آن «یک کلمه» را نخواهند شنید....

Nessun commento:

Posta un commento