lunedì 17 gennaio 2011

دستگیری جنایتکاران امنیتی و لباس شخصی ها در تونس


مزدوران رژیم تونس را ببینیم که چگونه در انتظار رفتن به زندان هستند

Nessun commento:

Posta un commento