giovedì 4 ottobre 2012

فریاد شبانه ! مثل اینکه اینروزها احتیاج به فراخوان هم ندارد

در بالاترین میگشتم که فیلمی از الله و اکبر مردم بصورت خودجوش در شب  12 مهر دیدم 
آیا امشب هم مردم فریاد خواهند زد ؟ بایستیم و ببینیم یا اینکه دو نفر  رو با خبر کنیم


Nessun commento:

Posta un commento