domenica 10 febbraio 2013

تا دیر نشده میرحسین و شیخ شجاع کروبی را آزاد کنید

این یاران جنبش سبز همچنان استوار ایستاده اند ،  امید و استقامت پیروزی از آن مردم خواهد بود

Nessun commento:

Posta un commento