mercoledì 3 marzo 2010

جعفر پناهی : چهره‌ای که من از او(احمدی نژاد )، پس از رای‌گیری دیدیم دقیقا حالت چهره یک بازنده بود.
جعفر پناهی
احمدی نژاد ممکن است
دست به کارهای خطرناک تری بزند!

جعفر پناهی، فیلم ساز ایرانی برای چندمین بار در طول 9 ماه گذشته بازداشت شد. تیم های امنیتی به خانه وی یورش برده و به همراه پناهی، چند تن دیگر از اهل سینما را که مهمان وی بودند را نیز با خود بردند.

جرم واقعی او حمایت از جنبش سبز و بویژه اظهار نظری است که در واکنش به کودتای 22 خرداد نسبت به امروز و آینده احمدی نژاد کرده است.

او گفته بود: "احمدی نژاد مردم را بیشتر تحقیر خواهد کرد. چهره‌ای که من از او، پس از رای‌گیری دیدیم دقیقا حالت چهره یک بازنده بود. او بیشتر دروغ خواهد گفت و در نهایت هم امکان دارد کارهای خطرناکی از وی سربزند

Nessun commento:

Posta un commento