giovedì 10 giugno 2010

اطلاعیه کروبی و موسوی برای شرکت نکردن در تظاهرات بنظرتان مشکوک نیست

با توجه باینکه تا دوروز قبل تصمیم این عزیزان به شرکت در مراسم در کنار مردم بود چگونه است که به یکباره تصمیم به کنسل کردن تظاهراتی که از مدتها پیش برروی آن مانور میدهند گرفته اند دوست دیگری در لینکی میگوید که موسوی از امروز صبح تماسش با خارج قطع شده و وسائل ارتباطی اش ضبط شده است
بهوش باشیم و اخبار را تجزیه و تحلیل کنیم فقط همین

Nessun commento:

Posta un commento