martedì 15 febbraio 2011

یک نفر از دوستان موضوع داغی برای دستگیرشدگان و زندانیان سیاسی درست کند

دوستان باید نهایت سعی خودمان را بکنیم و یاران در بندمان را تنها نگذاریم من که منتظر واکنش میرحسین و کروبی درقبال این دستگیر شدگان هستم باید همه بدانند که اگر روزی دستگیر شدند آنهایی که بیرون هستند پشتیبان آنها خواهند بود و تنهایشان نخواهند گذاشت.همین

Nessun commento:

Posta un commento