domenica 8 maggio 2011

برادر فرزاد کمانگر در صدای آمریکا مسببین حکم برادرم را معرفی خواهم کرد

هم اکنون برادر فرزاد کمانگر مصاحبه ای در صدای آمریکا اعلام کرد که برادرش در دادگاهی که کمتر از 7 دقیقه طول کشید به اعدام محکوم شد او حتی اجازه نیافت که با وکیلش احوالپرسی کند چه برسد که بتواند از او دفاع کند .وی هم چنین به مردم قول داد که عاملین این پرونده و حتی کسانیکه در موقع اجرای حکم حضور داشته اند را بزودی معرفی خواهند کرد.  

Nessun commento:

Posta un commento