mercoledì 24 agosto 2011

دوستان فردا شب ( پنج شنبه) را یادمان نرود

میخواهی سوت بزن ،میخواهی مرگ بر دیکتاتور بگو ، میخواهی الله واکبر بگو هر چه دلت میخواهد فریاد بزن فقط حضورت را نشان بده که اینراه ادامه دارد و ما هیچوقت خسته نخواهیم شد. 

Nessun commento:

Posta un commento