mercoledì 9 maggio 2012

افسران جنگ نرم بطرف شاهین نجفی کلیک (شلیک) کردند

با توجه باینکه هر روز مطلبی هست برای سر گرمی و ایجاد بحث های انحرافی از اینرو تعدادی از افسران جان بر کف و غیور سایبری از زیرزمینی شماره یک تعداد 5000 کلیک بطرف شاهین نجفی نشانه رفتند که خوشبختانه هیچکدام به هدف نخورد اما  از مقر دیگر تعداد 5 هفت سر سایبری که تک تیراندازان ماهری هم هستند تعداد 5 کلیک بطرف او شلیک نمودند که به هدف اصابت نمود اما بعلت ضعف اثر قابل به عرضی نداشتند . عده ای مستقل در این میان حتی گفتند که این هفت سران هیچ غلطی نمیتوانند بکنند
. چه رسد باینکه بخواهند او را بکشند
.  

Nessun commento:

Posta un commento