sabato 28 luglio 2012

با این در آمد 600 میلیارد دلار در این هفت سال چه کردند ؟با دیدن این عکس لقمه در گلویم گیر کرد... چطور ممکن شد که کشوری اینقدر ثروتمند باین روز بیافتاد ، با این در آمد 600 میلیارد دلار در این هفت سال چه کردند ؟! از آن بدتر دستور جمعیت 200 میلیونی را میدهند واقعا" کسی نیست بگوید که کمر مردم از گرانی شکست  

این صحنه ها، برای مردم، حداقل در تهران و برخی شهرهای بزرگ کشور کاملا عادی شده و در طول روز به کرات آن را می بینند. مردان و زنان و کودکانی که کیسه بدست سطل های زباله را می گردند تا بلکه میوه ای له نشده و ته مانده غذائی را پیدا کرده و به خانه ببرند. آن که ظاهرا نمی بینند و یا نمی داند، آقای خامنه ایست که در بیتش نشسته و رویای جمعیت 200 میلیونی می بیند! سیر از گرسنه خبر ندارد، سواره ازپیاده
و اگر میداند و می بیند و به روی خود نمی آورد، و به کج راهه اش تا تکمیل شدن فاجعه ادامه میدهد که دو صد چندان بد تر


Nessun commento:

Posta un commento