sabato 5 dicembre 2009

کودتاچیان نگران نتیجه عبور از سنگر 16 آذر


تا رسیدن به سنگر تاسوعا، عاشورا، 22 بهمن و
...کودتاچیان نگران نتیجه

عبور از سنگر 16 آذر
آخرین نماز جمعه قبل از 16 آذر را احمد جنتی خواند. از متهمین اصلی کودتای 22 خرداد. او در خطبه هائی که در نماز جمعه تهران خواند و بخش هائی از آن را درهمین شماره پیک نت می خوانید، نه تنها نگرانی خود، بلکه به سخنگوئی از تیم کودتای 22 خرداد، نگرانی همه آنها را از برگزاری 16 آذر بر زبان آورد.

یکشنبه روز عیدغدیر است و به همین بهانه، آیت الله خزعلی را که دبیرکل غدیر است سخنران پیش از خطبه های نماز کردند. او نیز نگران از 16آذری که در پیش است سخنانی گفت. بخش هائی از سخنان وی را نیز در همین شماره پیک نت می خوانید.

احمدی نژاد که فعلا همه دولت در خود او جمع است، در یک بندبازی آشنا برای مردم، شنبه را به یکشنبه و پنجشنبه را به جمعه وصل کرده و تعطیل اعلام کرد. با این امید که مردم می روند به مسافرت و تا صبح دوشنبه درگیر بازگشت از سفر خواهند بود و فرصتی برای شرکت در 16 آذر نخواهند داشت. وزارت علوم نیز با همین انگیزه خوابگاه ها را تعطیل کرده تا دانشجویان بروند به شهرهایشان و پخش شوند.

فرماندهان انتظامی که تاکنون سعی می کردند، در اظهار نظرهای 16 آذری، خود را خونسرد جلوه دهند، از پنجشنبه تهدیدهای لفظی را شروع کرده اند. این درحالی است که فاصله استقرار نیروهای ویژه برای مقابله با مردم در خیابان ها کم شده و شمار این نیروها بیشتر.

همه آنها و طیف های وابسته به آنها که تاکنون از ختم غائله – نامی که برای مقابله مردم با کودتای 22 خرداد انتخاب کرده اند- سخن می گفتند و برای یکدیگر پیام تبریگ سرکوب می فرستادند، حالا برای عبور از سنگر 16 آذر به تکاپو افتاده اند.

آنها که تریبون های حکومتی – مانند نماز جمعه و یا صدا و سیما- را دراختیار دارند، می گویند 16 آذر روز امریکا ستیزی است، زیرا در 16 آذر سال 1332، بعد از کودتای 28 مرداد دانشجویان دانشگاه تهران علیه امریکا و سفر معاون رئیس جمهور این کشور به ایران تظاهرات کرده بودند. تظاهراتی که برای سرکوب آن فرمانداری نظامی کودتای 28 مرداد فرمان حمله به دانشگاه را داد و نیروهای فرمانداری کودتا اجازه تیر مستقیم داشتند. دراین یورش سه دانشجو کشته شدند و عده زیادی نیز مجروح شدند. قربانیان عبارت بودند از "قندچی"، "بزرگ نیا" و "شریعت رضوی".

این تریبون ها، از جمله سخنان احمد جنتی که در همین شماره پیک نت می خوانید نمی گویند که کودتای 28 مرداد علیه آزادی ها بود و تا آزادی بود امریکا و انگلیس نمی توانستند دست بگذارند روی نفت ایران، زیرا مطبوعات می نوشتند و احزاب مخالفت می کردند و مجلس نیز متاثر از این فضای آزاد سیاسی نمی توانست یکدست طرف دربار شاهنشاهی را بگیرد.

بدین ترتیب و درحقیقت 16 آذر، روز تظاهرات دانشجویان علیه کودتای 28 مرداد بود و یکی از دو حامی خارجی بزرگ این کودتا یعنی امریکا. 16 آذر تظاهراتی بود علیه شاه، ژنرال های یک ستاره و دوستاره ارتش وی و اوباش و روحانیون حامی کودتا. سفر نیکسون معاون وقت رئیس جمهور امریکا و فریاد علیه او و امریکا، در واقع فریاد علیه کودتا بود. این را امثال جنتی و کودتاچیان 22 خرداد به روی خود نمی خواهند بیآورند.

Nessun commento:

Posta un commento