mercoledì 23 dicembre 2009

وحشت کودتاگران از زمین لرزه عاشورا در سراسر ایران

پس زلزله های

زمین لرزه دوشنبه در قم

تظاهرات دو شنبه در شهر قم، تنها بدرقه آیت الله منتظری نبود، بلکه زلزله ای بود که نه تنها شهر قم، بلکه تمام ایران را لرزاند و پس لرزه های آن همچنان ادامه دارد. درگذشت آیت الله منتظری و فرصتی که برای حضور دوباره مردم معترض درخیابان ها فراهم آمد، نشان داد که 6 ماه سرکوب خونین و انواع جنایات و توطئه ها نتوانسته حتی اندک تزلزی در اراده مردم برای مقابله با حاکمیت کودتائی جمهوری اسلامی بوجود آورد. شعارهای مردم نشان داد که آنها بیش از پیش نسبت به ساختار حاکمیت آگاهی یافته و این کانون ها را هدف گرفته اند. انفجار جمعیت در شهر قم، درحالی روی داد که تنها چند روز پیش از آن، احمدخاتمی عده ای طلبه و بسیجی را در مدرسه فیضیه جمع کرده و طی سخنانی به نیابت از مردم ایران خواهان دستگیری موسوی و کروبی شده بود! مردمی که روز دو شنبه در قم به خیابان آمدند مشتی محکمی به دهان امثال او زدند.

از بعد از ظهر دو شنبه، سران کودتا شتابزده دست به عملیاتی زدند که حمله به خانه آیت الله منتظری، خانه آیت الله صانعی، جلوگیری از برگزاری مجلس سوگواری آیت الله منتظری و بالاخره، تظاهرات مضحک روز گذشته - سه شنبه- بطرف میدان امام در شهر قم حاصل آن بود. درتهران نیز احمدی نژاد و ستاد کودتا فرمان عزل موسوی از فرهنگستان هنر را صادر کردند، دستور حمله به خانه مادر داغدار سهراب اعرابی صادر شد، دستور سانسور شدیدتر مطبوعات صادر شد، تظاهرات روز دوشنبه مردم را روزنامه کیهان 5 هزار نفر تخمین زد! احمدی نژاد پس از یک جنجال سازی خبری و هدفمند دیگر درباره دوران جنگ دوم جهانی راهی یک سفر مردمی به شیراز شد که عکس های آن حکایت از تکمیل رسوائی ناشی از نفرت ملی نسبت به اوست و ...

این همه دروغگوئی و خیره سری و ستیز با واقعیتی که مردم در سراسر ایران از آن آگاه اند و خود بخشی از آن هستند، چرا؟

1- زلزله قم، تزلزلی را در راس حاکمیت بوجود آورده که یک بخش از ستاد کودتا برای جلوگیری از این تزلزل دست به عملیات جنون آمیز زده، تا بقیه را باز هم بدنبال خود بکشاند.

2- در شهر قم، شیخ محمدیزدی با مشورت و همآهنگی احمد جنتی (دو شیخی که در جریان یورش به بیت الله منتظری که منجر به حبس 6 ساله خانگی او شد، قصد قتل او را داشتند) برای حفظ موقعیت خویش وارد عمل شدند. آنها برای ترساندن مراجعی که شاهد انفجار جمعیت بدرقه کننده آیت الله منتظری در قم بودند و بویژه نماز میتی که با حضور بسیاری از مراجع بر جنازه آیت الله منتظری خوانده شد، تظاهرات کودتائی دیروز را در قم شتابزده سازمان داده و یورش به خانه آیت الله صانعی را ترتیب دادند. این تظاهرات با توجیه حمایت از علی خامنه ای صورت گرفت، اما او باید مغزش از کار افتاده باشد که نداند و نفهمد که این نوع اقدامات هرچه بیشتر او را به سیبل مقابل برای شلیک شعارهای مردم تبدیل می کند.

3- از بیم تبدیل شدن آیت الله صانعی به جانشینی منتظری و همچنین برای ترساندن مراجع دیگری که تظاهرات دو شنبه را دیدند و همچنین دلگرم کردن نیروهای خودشان به خانه و دفتر وی حمله کردند. و این درست همان مسیری است که آیت الله منتظری طی کرد و تبدیل شد به آیت الله منتظری. از دل این حمله، پیش از آنکه مردم صانعی را جانشین منتظری کرده باشند، کودتاچی ها با اشتباهات شتابزده خویش او را جانشین منتظری نشان دادند.

4- با جلوگیری از برگزاری هر نوع مراسم مذهبی برای آیت الله منتظری هم خواستند جلوی اجتماع و تظاهرات دوباره مردم را بگیرند و هم چنگ و دندان به مراجع دیگر نشان بدهند که یکوقت هوس پیوستن به مردم به سرشان نزند. با این اشتباه نیز عملا احساس همدردی با مظلومیت آیت الله منتظری را در شرایطی که گوش جامعه برای اخبار و رویدادها تیز است، صد چندان کردند و عاشورائی را که در پیش است، عاشوراتر کردند.

5- میرحسین موسوی را بدستور احمدی نژاد از فرهنگستان هنر برکنار کردند تا دیگر تردد در شهر و محلی برای دیدارها و سمینارهای خبری نداشته باشد و در مضیقه مالی نیز قرار بگیرد. خیال باطلی که کافی است برای اثبات آن موسوی یک حساب مالی اعلام کند تا دهها میلیون ایرانی هرچه از دستشان بر می آید به این حساب واریز کنند.

6- احمدی نژاد که از جنجال هولوکاست نصیبی نبرد و با طرح خیالات مالیخولیائی درباره هاله نور در اطراف خویش نیز طرفی نبسته بود، پس از فروکش کردن یک هفته جنجال بر سر اشغال منطقه نفتی "فکه" درعراق توسط فرماندهان کودتائی سپاه، حالا برگ تازه ای را با درخواست خسارت اشغال ایران در زمان جنگ دوم بر زمین زده است. این که خود او در این 5 سال چه خسارات عظیمی به ایران زده، و مردم ایران در صورت غلبه برحاکمیت چگونه او را بر صندلی محاکمه ملی خواهند نشاند، برای وی که تصور می کند هنوز می توان مانور کرد و ماند ظاهرا بی اهمیت است. او با این جنجال جدید دو هدف زیر را دنبال میکند:

الف- ایجاد انحراف افکار عمومی که حتی یک روز از کودتائی که خود وی در آن سهیم بوده بوجود آورد و درگذشت آیت الله منتظری را پشت هاله این جنجال قرار دهد.

ب- با توجه به اینکه مسئله اشغال ایران در زمان جنگ دوم عمدتا متوجه اتحاد شوروی وقت است، او می کوشد با طرح این مسئله مناسبات روسیه و ایران را تیره ساخته و وسوسه حمله به ایران توسط اسرائیل و امریکا را تشدید کند. او و ستاد روحانی- نظامی کودتا بر این تصورند که با حمله به ایران هم فرصتی برای فراموش کردن کودتا در اذهان عمومی فراهم می شود و هم می توان دست به یک کشتار وسیع زد. کشتاری که م یتواند در زندان شامل دومین قتل عام سیاسی در جمهوری اسلامی می شود و خیابان ها را تبدیل به حمام خون مردم کند! و همه اینها به بهانه حمله به ایران و ضرورت دفاع از نظام! کودتاچی ها می کوشند گزینه حمله به ایران را جانشین محاصره اقتصادی ایران کنند، زیرا می ترسند محاصره اقتصادی و بویژه تحریم نفت ایران شورش مردم را گسترده تر کند، اما حمله نظامی می تواند دست آنها را برای سرکوب و سپس معامله با امریکا و حتی اسرائیل باز کند.

بدین ترتیب است که پس زلزله های تظاهرات دوشنبه در قم، همچنان ادامه دارد و همه اذهان متوجه زلزله بزرگی است که می تواند روزعاشورا بار دیگر سراسر ایران را بلرزاند.

Nessun commento:

Posta un commento