martedì 19 ottobre 2010

واکسنهای جدیدی که بر علیه میکروب فتنه از چین وارد شد

اگر منظوراز میکروب جنبش سبز و مردم هست واکسنهایش هم اینها هستند

Nessun commento:

Posta un commento