venerdì 20 gennaio 2012

دوشنبه سوم بهمن روز سهراب است

دوشنبه سوم بهمن روز سهراب است، روز همه شهدایی که خشونت سیاه کاران آنها را از ما گرفت| از یاد نمیبریم رنج مادر سهراب و بزرگواریش را در نثار خون فرزند رشیدش در راه آزادی دیگر فرزندان آزادیخواه این مرز و بوم از زندان جور| سومین دوشنبه اعتراض | رسانه شمایید...

Nessun commento:

Posta un commento