martedì 24 gennaio 2012

دعوت برای شرکت در مراسم ختم عموی میرحسین

بدون هیچ شعاری و بدون هیچ نشانه سبزی ، فقط به مراسم ختم میرویم این موضوع را سیاسی نکنیم

سه شنبه (امروز) از ساعت 3 الی 4.30 بعداز ظهر در مسجد بینایی واقع در خیابان مولوی     

Nessun commento:

Posta un commento