domenica 29 gennaio 2012

آمادگی، برای روزهای سخت
این عکس یکی از فروشگاه های تهران است. تقریبا جنسی برای خرید باقی نمانده است. مردم درانتظار روزهای سخت آینده، آذوقه ذخیره می کنند


Nessun commento:

Posta un commento