domenica 16 giugno 2013

درخواست آزادی رهبران جنبش سبز و زندانیان سیاسی

میر حسین و شیخ مهدی و رهنورد را آزاد کنید الان دیگر زمان بحث های بیهوده نیست انتخابات را پشتیبانی کردیم به عنوان کنشی مدنی برای نزدیک تر شدن به خواسته هایمان که همانطور هم شد زمان آن هست که بجای بحث های نفس گیر که چه کسی حق داشت ودرگیرشدن با تحریمی ها که خود را محق میدانند و اغلب با توهینی برای ایجاد تنش  به رأی مردم ایراد میگیرند  آنها را بحال خود بگذاریم و بدنبال مطالبات به حق مان باشیم که اولین هایشان آزادی زندانیان سیاسی و رهبران جنبش میباشد 

Nessun commento:

Posta un commento