mercoledì 6 gennaio 2010

یکی از غارتگران بانکها - از حامیان مسلح ولایت و مدافع کودتای احمدی نژاد
دراین شماره پیک نت و به نقل از رئیس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی می خوانید كه بانک های ایرانی بیش از 40 هزار میلیارد تومان یا 40 میلیارد دلار از مشتریان خود طلب دارند و نمی توانند طلب های خود را وصول کنند. رئیس كل بانك مركزی نگفت كه گیرندگان این وام ها چه كسانی هستند و بموجب کدام قدرت بدهی خود را نمی دهند و چرا طلب ها وصول نمی شوند. یكی از این بدهكاران "حسن میركاظمی" رئیس بسیج مسجد الهادی است. بنا بر سندی كه از اداره حقوقی بانك كشاورزی بیرون آمده، ایشان زیر سایه ولایت صاحب چندین كارخانه شده و 175 میلیارد تومان بدهی بانكی دارد كه آن را نمی پردازد و بزرگترین بدهكار بانك كشاورزی لقب گرفته است. بنابر همین سند تقریبا نیمی از این وام، یعنی حدود 80 میلیارد تومان بدون وثیقه بوده و ایشان فقط امضای "معتبر" یا شاید هفت تیر خود را بعنوان تضمین نشان داده است. یعنی بانك وسیله ای و وثیقه ای برای وصول طلب خود ندارد. در جایی كه برای چند صدهزارتومان وام ازدواج صدجور وثیقه طلب می كنند "میرکاظمی" 80 میلیارد تومان وام بدون وثیقه دریافت داشته است. این 40 هزار میلیارد تومان طلب بانك ها كه وصول نمی شود دست همین رویش كرده های دوران علی خامنه ایست. معلوم نیست بانك مركزی چگونه می خواهد از امثال میركاظمی كه حالا مدعی حفظ ولایت علی خامنه ای و ریاست جمهوری احمدی نژاد است بگیرد.

Nessun commento:

Posta un commento