mercoledì 27 gennaio 2010

بعد از تهدید رفسنجانی آیت الشیطان یزدی دستورداد ویلچررا دوباره از زیرزمین بیرون بیاورند


بنظر شما یک نفر با این حال زار میتونه هر روز سخنرانی های آنچنانی در دفاع از کودتاچیا بکند یا اینکه از روی مصلحت خودش را به موش مردگی زده

Nessun commento:

Posta un commento