sabato 2 gennaio 2010

انتقال دفتر احمدی نژاد به پادگان به احتمال کنترل ویا حذف سیاسی او در صورت نیاز

تصمیمی با دو هدف
انتقال دفتر کار احمدی نژاد
به یکی از پادگان های سپاه
برگرفته از پیک نت دات کام


درباره این تصمیمات، بحث هائی درمحافل حکومتی جریان دارد

یک: خامنه ای از صبح عاشورا به نقطه ای دور از مرکز شهر منتقل شده است. محل دائمی او در خیابان پاستور بود. دفتر کار احمدی نژاد هم موقتا از خیابان پاستور به یکی از پادگان های سپاه منتقل شده است. با آنکه گفته می شود این تصمیم برای جلوگیری از حوادث غیرمترقبه ای مانند محاصره کاخ ریاست جمهوری توسط مردم گرفته شده، اما این حدس و گمان نیز وجود دارد که دفتر کار او را به محلی برده اند که بتوانند هم او را کنترل کنند و هم در صورت ضرورت از صحنه سیاسی حذف کنند و احتمال واکنش را از او بگیرند. درعین حال که ارتباط ها و دیدارهای او را تقریبا یا قطع کرده اند و یا نا ممکن.

دو: از جمله تصمیمات تازه ای که با تجربه اندوزی از عاشورا گرفته اند، عقب کشیدن لباس شخصی ها و لباس پلنگی ها برای عملیات سرکوب خیابانی و افزایش نیرو در میان تظاهر کنندگان است. این مسئله که در روزعاشورا مردم به آسانی می توانستند به سلاح های این نیروها دسترسی پیدا کنند به یک نگرانی جدی تبدیل شده است. حتی در جلسات پرمشاجره ای که از روز عاشورا به وقت و نا وقت تشکیل می شود گفته شده «مردم قصد سرنگونی نظام را نداشتند و به همین دلیل در روز عاشورا کسی دنبال سلاح نیروهائی که تسلیم شده بودند نبود!»

سه: قرار است به کار مقابله با تظاهرات خیابانی، اشکال کلاسیک بدهند. یعنی به جای موتور سوار و چماقدار و شلیک مستقیم، از وسائل ضد شورش مثل زرهپوش های ویژه استفاده کنند. تجربه دولت فرانسه برای سرکوب شورش های خیابانی در دو سال پیش بعنوان یک مدل موفق پیشنهاد و تصویب شده است.

Nessun commento:

Posta un commento