giovedì 14 gennaio 2010

اگر واقعا" این مناظره ها بازی سیاسی جدیدی نیست از موسوی و کروبی دعوت کنین

تظاهرات روز عاشورا به رژیم فهماند که با سرکوب وخشونت دیگر کاری از پیش نمی برد و چه بسا شدیدا" به ضررش تمام خواهد شد . با این حساب برای خالی کردن انرژی مردم در راهپیمایی بعدی در22 بهمن در ظاهر شروع به عقب نشینی کرده اما در باطن مشغول سرکوب و ترور و ایجاد ناامنی است هوشیار باشیم که با یک شکلات کوچک سرمان راشیره نمالند و 22 بهمن امثال را تبدیل به رفرامندمی بزرگ برای مجبور کردن رژیم به تن دادن به خواسته های اکثریت مردم بکنیم

Nessun commento:

Posta un commento