giovedì 10 novembre 2011

مردم حواستان باشد هواپیما سوار نشوید

امروز صبح این نامه را که خوانندگان پیک نت ارسال کرده اند  و در پی میآورم خواندم با خود گفتم که نه مگر ممکن است همچین کاری ! الان هم نمیخواهم باور کنم که دولتی برای جلب ترحم دیگر کشورها دست به خرابکاری عمدی بزند  ،  ولی موضوع داغ اتفاق نادر چکیدن بنزین از بال هواپیمایی که عازم کوالامپور بود  که خوشبختانه با هوشیاری مسافران از پرواز آن ممانعت بعمل آمد مرا به شک انداخت که نکند خبر درست باشد خبررا در زیر میآورم خودتان قضاوت کنید و بخصوص در اینروزها مواظب خودتان باشید.کطرح سقوط
حکومتی
هواپیماها

سلام- می خواستم درباره نظر خلبان ها و کارکنان خطوط هوائی و مسافری چند شنیده را برایتان بنویسم. از بعد از ترکیدن لاستیک هواپیمای ایران ایر در یکی از فرودگاه های انگلستان، حالا این حدس و شایعه در میان خلبان ها و بعد هم در میان کارکنان هواپیمائی خیلی جدی شده که این نوع حوادث کار خود حکومت است. این بحث از زمان فرود معجزه آسای یک هواپیمای ایران ایر که از مسکو به تهران رسیده بود پیش آمد. در آن حادثه خلبان بسیار ماهرانه توانست هواپیما را به زمین بنشاند و جان مسافران را نجات بدهد. همان موقع شایع شد که حکومت ترتیب سقوط این هواپیما را داده بود اما خلبان با مهارت همه را از مرگ نجات داد. حالا می گویند که حکومت برای برپائی یک هیاهوی جهانی و جلب ترحم مردم کشورهای اروپائی و حتی امریکا علیه تحریم ها، تا حالا چند بار با ایجاد خرابکاری قصد داشته ترتیب سقوط چند هواپیما را بدهد که هواپیمای پرواز مسکو- تهران و هواپیمائی که لاستیک هایش در فرودگاه انگلستان ترکید از جمله این برنامه ریزی بوده است. خواستم اطلاع رسانی کنم تا مردم حواسشان باشد
 

Nessun commento:

Posta un commento