martedì 22 novembre 2011

از خواب خرگوشی برخیزیم اولین دوشنبه اعتراضی در راه است

هموطنان عزیز چاره کار کشورمان  در دستهای قدرتهای خارجی نیست بلکه در دستان من توست ، روزهای سختی بر کشورمان میگذرد ، خطر جنگ و خرابی و کشتار بیگناهان بنظر جدی میآید ، قدرتهای بزرگ به هر بهانه ای حالا درست یا غلط رویای خراب کردن زیرساختهای کشورمان را در سر میپروانند... دو باره بپاخیزیم و سرنوشت کشور عزیزمان را دست بگیریم اولین دوشنبه 7آذر ماه در راه است مانند همیشه با اعتراضات مسالمت آمیز و پافشاری برخواسته هایمان حاکمیت را مجبور کنیم که به خواستمان تن بدهد و کارهای کشور را بدست مردم بسپارد  انتخابات آزاد برگذار شود و زندانیان سیاسی آزاد شوند . تا هم از خطر جنگ برهیم هم مشکلات داخلی حل شوند.دوشنبه بعدازظهر بدون هیج نشانی به یک پیاده روی مسالمت آمیز میرویم بطرف میدانهای اصلی محله خودمان. این پست را دوباره میگذارم چون با وجود شرایط بوجود آمده در اینروزها و خطر جنگ و تحریمهای بیشتر که دودش بیشتر به چشم مردممان میرود باز هم تازگی خودش را دارد

Nessun commento:

Posta un commento