domenica 27 novembre 2011

آدرس صفحه فیس بوک دوشنبه ها ی اعتراض

با این آدرس بروید و حتما" عضو شوید رمز پیروزی ما ادامه مبارزه و تداوم در کارهاست با هر قدم کوچک من و توست که کارهای بزرگ صورت میگیرد پس ننشین برای اولین قدم با این صفحه بیا و کلیک خودت را بکن 
https://www.facebook.com/pages/%D8%AF%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6/234575169934172

Nessun commento:

Posta un commento