giovedì 8 marzo 2012

پیشگامان جنبش زنان در ایران-بنیانگذاری جمعیت نسوان سال 1301 - 90 سال پیشپیشگامان جنبش زنان در ایران

جمعیت نسوان وطنخواه ایران در سال 1301 بنیانگذاری شد. یعنی 90 سال پیش. خانم محترم اسکندری پیشگام تشکیل این جمعیت بود و نشریه ای نیز با همین نام منتشر کرد. کلاس درس برای دختران، بیمارستان برای زنان فقیر و... از فعالیت های این جمعیت بود که در سال 1312 که رضا شاه فضای سیاسی ایران را کاملا بست، این انجمن را نیز غیر قانونی اعلام کرد
 

Nessun commento:

Posta un commento