domenica 18 marzo 2012

دکتر جان آزادی ات مبارک

مهدی خزعلی بعد از 70 روز اعتصاب غذا به آغوش خانواده اش بازگشت از این طریق نهایت تشکر خود را از او اعلام میکنم که اینجنین شجاعانه در مقابل ظلم ایستاده است ،  کاش مانند او بیشتر پیدا شوند 

Nessun commento:

Posta un commento