lunedì 5 marzo 2012

جنبش را منحصر به یک فرد نکنیم خاتمی کار خودش را کرد ورأی او مثل من و شما ارزشش یک هست

 سه روز هست که بیصبرانه منتظر پیغامی از طرف خاتمی بودم و مانند بسیاری از شما از این عملش بسیار نارحت اما با این وجود نمیتوانستم دشنام گفتن با او را تحمل کنم  (اصلا" دشنام گفتن کار زشتی است حتی به دشمن) ،  بنظر من کاری که خاتمی با اصول گرایان کرد بیشتر از اینکه خوشحالشان کرده باشد در باطن بسیار از آن ناراحت هستند  خاتمی با هوشیاری نشان داد که با پنبه هم میشود سر برید او محکم از تحریم انتخابات پشتیبانی کرد  و گفت که نامزد نمیدهیم و شرکت در انتخابات بیهوده است و بارها نظر خودش را در این باره گفت مهمتر از رأی او - رأی بسیاری از مردم هست  که تحریم انتخابات را به رأی ندادن تلقی کرده بودند و از خانه بیرون نیامدند و از او هم همین انتظار داشتند علت اینهمه واکنش هم همین است
بنظر من مهم این هست که مردم تحریم را انجام دادند و پای  صندوق نرفتند شما حساب کنید چه تعداد  بخاطر او نرفتند رأی بدهند که رأی او در میانش گم میشود 
خاتمی عملا از تحریم انتخابات تا آخرین لحظات حمایت کرد  و بعد از عمل انجام شده میگوید که منظورش از تحریم رأی ندادن نبوده است  و تحریم به معنای رأی ندادن نیست .  اینهم - یک رأی من  ! اما حداقل هزاران نفر بخاطر مواضع او در انتخابات شرکت نکردند 

او حتی به رژیم اجازه نمیدهد که عکس ناقابلی از او دم صندوق ارائه کنند کاری که با رفسنجانی کردند  و استفاده تبلیغاتی ببرند کاری ندارم که او هم  از این فرصت برای ضربه زدن به حاکمیت استفاده کرد

او میگوید
می بایست این امر را در عمل اثبات کنیم تا با گرفتن هرگونه بهانه ای از بدخواهان روزنه ای برای امکان مفاهمه بیشتر با تکیه بر حقوق و مصلحت مردم و پیشرفت واقعی کشور باز شود

با رأی او عملا" نیروهای تند رو که حتما" خودشان را برای حمله به خیلی ها آماده کرده بودند در حالت آچمز قرار گرفته اند و نمیدانند چه بکنند خاتمی هم کار خودش را کرد  و هم بهانه ای بدست اقتدارگرایان نداد

درس بزرگی که از این عمل میتوانیم بگیریم این هست که رأی هرکس باندازه دیگری ارزش دارد خاتمی رأی داد، اما نتیجه تحریم که عوض نشد  رأی او هم مانند من و شما یک رأی بیشتر ارزش ندارد

حرکت بزرگ مدنی مردم که باآگاهی و شعور انجام شد و  با وجود تمامی تبلیغات و تهدید ها به موفقیت رسید        

Nessun commento:

Posta un commento