venerdì 2 marzo 2012

اخبار شکست نمایش انتصابات زیر خبر رأی دادن یا ندادن خاتمی پنهان نشود

من اصلا" کار ندارم که خاتمی رفت یا نرفت رأی بدهد و تا موقعیکه تآیید یا تکذیب نشه در باره اش نظری ندارم ولی از نوعی که خبر بیرون آمد و عکس آرشیو قدیمی را در سایت فالس گذاشته بودند یه جورایی مشکوک هست و بیشتر از اون موج لینکهایی که در این باره ارسال  میشوند .مهم این بود که من و شما رأی ندادیم و اکثریت مردم هم همینطور ، منتظر نیاستیم که خاتمی یا امثالهم برایمان آزادی را به ارمغان بیاورد واگر نتوانست ناامید شویم ، راه خودمان را برویم  آنها هم همراهمان خواهند آمد ،نگذاریم خبر شکست انتصابات خودش را زیر اخبار خاتمی پنهان کند ، امروز کودتاگران از مردم ایران ضربه سختی خوردند.  گرامی اش بداریم  

Nessun commento:

Posta un commento