sabato 11 febbraio 2012

اگر راهپیمایی 25 بهمن تبلیغاتی است مزدوران را به خیابان نفرستید

اگر واقعا" اینها همه اش شعاره و این راه پیمایی جنبه تبلیغات دارد نیروی انتظامی و مزدورانتان را در خانه نگهدارید ، اما اگر 25 بهمن صف عریض و طویل از برادران نشانمان دادید بدانید که مانند ... از جنبش سبز میترسید و جنبش سبز و اعتراضی از همیشه بیدار تره 

Nessun commento:

Posta un commento